Бухгалтерський облік в народному господарстві

Оцінка

3.Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації  товарів за різною формою оплати на підприємствах  роздрібній торгівлі  наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари  проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства і є елементом його облікової політики:

· по кожному моменту відвантаження;

· за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари

Таблиця 2.

№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

1.

Передано товари зі складу роздрібної мережі:

а) якщо облік товарів на складі ведеться за продажними цінами

б) якщо облік товарів на складі ведеться за первинною вартістю

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів

282

281

282

281

282

285

2.

Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий рахунок

- з оплатою чеками банків

- з оплатою за кредитними картками

301

702

331

702

333, 334

702

3.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

4.

Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами

902

282*

2. Реалізація товарів дрібним оптом

5.

Отримано попередню оплату від покупців

311

681,361

6.

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

7.

Проведено відпуск товарів покупцям

681, 361

702

8.

Відображено суму ПДВ

702

643

9.

Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами

902

281

10.

Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів

902

285

Запис методом “червоного сторно”

11.

Визначено фінансовий результат від операції продажу

702

791

791

902

4. Облік повернення товарів , уцінки товарних запасів

на кінець звітного періоду

Повернення товарів

При поверненні товарів здійснюється облік:

1. Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.

2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.

3. Віднесення  суми повернення  без ПДВ  на збитки Дт 791 – Кт 704.

4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.

Уцінка товарів

В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо  їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини  Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки  Дт 281 – Кт 716.

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

З прийняттям ПБО 9 “Запаси”, ПБО 16 “Витрати”, нового Плану рахунків, Інструкції №291 в обліку витрат підприємств торгівлі сталися зміни. Згідно з ПБО 16 ці витрати  називаються не витратами обігу, а витратами, пов’язаними з операційною діяльністю.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю:

1. Поділяються на адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати і групуються за 5 економічними елементами. Їх склад регламентується ПБО 16 “Витрати”.

2. Витрати за видами (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) обліковуються  на однойменних рахунках класу 9 “Витрати діяльності”. Витрати за економічними елементами обліковуються  на рахунках класу 8 “Витрати за елементами”.

3. Не розподіляються між реалізованими і нереалізованими товарами, а повністю списуються на витрати періоду. Крім того, витрати, пов’язані з придбанням товарів, не відображуються у складі витрат операційної діяльності, а включаються в первісну вартість товарів.

4. У балансі не відображаються. Інформація про витрати операційної діяльності наводиться в розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

5.  Спрощена методика обліку (без застосування рахунків класу 9).

Згідно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат можуть використати такі рахунки класу 8 “Витрати за елементами”: 80 “Матеріальні витрати”, 81 “Витрати на оплату праці”, 82 “Відрахування на соціальні заходи”, 83 “Амортизація”, 84 “Інші операційні витрати” зі щомісячним списанням сальдо цих рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 “Витрати діяльності”: 92”Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Далі суми витрат, облічені на рахунках 92, 93, 94, списуються на рахунок 79 “Фінансові результати”: Дт 791 – Кт 92, 93, 94.

Суб’єктам малого підприємництва дозволено для обліку витрат використовувати рахунки тільки класу 8, минаючи рахунки класу 9, зі щомісячним списанням у дебет рахунка 79 сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена  наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 2. Організація обліку на підприємствах

громадського харчування

1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3. Закупівля товарів та облік складських операцій

1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах

громадського харчування

Громадське  харчування – це відокремлена галузь торгівлі, що спеціалізується на:

- виробництві харчів, тобто продукції, призначеної для негайного вживання;

- обслуговуванні процесу споживання;

- виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів;

- продажу продукції споживачам.

На підприємствах громадського харчування (ПГХ) для відображення господарських операцій водночас можуть застосовуватися як рахунки, призначені для обліку операцій у торгівлі (субрахунки рах. 28), так і суто виробничі рахунки (20, 23, 24, 25, 26 тощо).

1 2 3 4 5
Бухгалтерський облік в народному господарстві 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів