Бухгалтерський облік в народному господарстві

Оцінка

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 5. Облік будівельно-монтажних  робіт.

1. Особливості обліку будівельно-монтажних  робіт (БМР)

3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

1. Особливості обліку будівельно-монтажних  робіт

Оскільки витрати некапітального характеру виділені із загального складу витрат будівельних підприємств, то для їх відображення в бухгалтерському обліку передбачено рахунок 153.

Будівельно-монтажні роботи (далі - БМР), які планується завершити не раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу, можна віднести до довгострокових договорів.

Підрядні будівельні організації повинні вести облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будівель і споруд окремо за кожним об’єктом у порядку, встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.

Після введення в експлуатацію тимчасових споруд здійснюється нарахування їх зносу. Знос нараховується щомісяця в сумі, яка визначається виходячи з розміру витрат на споруди (їх вартості) і терміну служби таких об’єктів.

Якщо термін служби тимчасових споруд перевищує тривалість будівництва, то знос визначається виходячи з терміну будівництва.

Для нарахування суми зносу первісна вартість береться за вирахуванням вартості тих матеріалів, які можна отримати від розбирання (за ціною можливого використання або реалізації).

Залежно від ступеня складності, характеру, обсягу та періодичності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальні ремонти.

Ремонтні роботи можуть здійснюватися господарським, підрядним і змішаним способами.

Поточний ремонт передбачає підтримку будівель, споруд, їх структурних компонентів у нормальному санітарно-технічному стані, запобіганням руйнування та ліквідації існуючих конструкцій та елементів. При такому ремонті не зачіпаються несучі конструкції, а проводяться малярні роботи. Виконується поточний ремонт без відповідних дозволів і погоджень. Як правило, такий ремонт виконується господарським способом, але може здійснюватися і підрядним.

Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з оновленням експлуатаційних показників. Для виконання робіт з капітального ремонту необхідний окремий проект і кошторис, а також дозволи на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, які видаються інспекціями Держархбудконтролю, та інші відповідні дозволи і погодження залежно від виду і умов ремонту. Капремонт може також виконуватися підрядним господарським або змішаним способом.

На будівельно-монтажних підприємствах, як правило, застосовуються оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято називати сальдовим методом обліку, при якому  облік на складі ведеться матеріально відповідальною особою, в кількісно-сортовому вираженні.

Для обліку запасів в будівництві застосовуються наступні синтетичні рахунки: 20 “Виробничі запаси”; 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а також позабалансовий рахунок 02 “Активи на відповідальному зберіганні”.

На субрахунку 205 “Будівельні матеріали” підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей обладнання і комплектуючих виробів, які підлягають монтажу. На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо.

Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу відображаються безпосередньо на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 “Капітальні інвестиції” після підтвердження їх монтажу і використання.

Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу”. Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва. А підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.

В накопичувальних відомостях відображаються залишки матеріалів на початок місяця, інформація про надходження і витрачання за поточний місяць з реєстрів приймання-здачі документів, а також визначається залишок матеріалів на кінець місяця. Потім, в кінці місяця дані з накопичувальних відомостей переносяться до відомості форми 10-Б “Рух матеріалів в грошовому вираженні”. Одночасно у відомості ведеться розрахунок відхилень фактичної собівартості придбаних матеріальних цінностей від їх вартості за обліковими цінами.

Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств подана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського  обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість матеріальних цінностей, що надійшли згідно акцептованих рахунків постачальників.

201, 203, 205, 207

63, 685

2

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностях.

641

63, 685

3

Перераховано грошові кошти постачальника в оплату за отримання ТМЦ.

63, 685

311

4

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту по ПДВ (з 14.08.99 до 1.01.2001).

641

644

5

Оприбутковано матеріальні цінності, придбані підзвітними особами.

201, 203, 205, 207

641

372

372

6

Оприбутковано матеріальні цінності від допоміжних виробництв

201, 205, 207

232

7

Оприбутковано будівельні матеріали, отримані в результаті тимчасових (нетитульних) споруд.

201, 205

113

8

Оприбутковано матеріальні цінності, отримані в результаті списання вибулих МШП.

201, 205, 207

22

9

Відображено повернення матеріальних цінностей, раніше відпущених на виконання будівельних робіт, некапітальних робіт.

201, 205

23

10

Оприбутковано лишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації.

201, 203, 205, 207

719

11

Відпущено будівельні матеріали на основне та допоміжне виробництво.

23

201, 205

12

Відпущено запасні частини, паливо на утримання і експлуатацію будівельних машин і обладнання.

91

203, 207

13

Списано матеріали, паливо, запасні частини на загальногосподарські потреби.

92

201, 203, 207

14

Відпущено будівельні матеріали на виправлення браку

24

201, 205

15

Списано вартість матеріальних цінностей, зіпсованих у зв’язку зі стихійним лихом.

991

201, 203, 205, 207

16

Відображено нестачу матеріальних цінностей, виявлену при інвентаризації і віднесену на винну особу.

375

716

17

Погашено нестачу матеріальних цінностей винною особою.

301

375

18

Віднесено на розрахунки з бюджетом залишок коштів стягнутих з винної особи, після відшкодуванні збитків, заподіяних підприємству.

716

641

5 6 7 8 9
Бухгалтерський облік в народному господарстві 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів