Зміст і структура аграрної політики

Оцінка

Носії впливу на аграрну політику – організації і об’єднання, які здатні в різних формах частково впливати на процес прийняття аграрно-політичних рішень і проведення відповідних аграрно-політичних міроприємств. Сюди відносяться:

· представництва і об’єднання з різних інтересів (їх називають рухомою силою аграрної політики) – союзи, групи, окремі особи, політичні партії

· наукова аграрна політика, яка в відповідності з результатами аналізу справ в сільському господарстві формує методологічну і теоретичну основу прийняття рішень в сфері аграрної політики

Науковість аграрної політики можна звести до 4-х принципів:

1. врахування дії економічних законів і законів природи

2. вивчення попереднього досвіду господарювання на селі

3. вивчення особливостей даного моменту, даного етапу

4. спирання на економічні інтереси і відповідність їх економічним законам

Досягається науковість аграрної політики шляхами:

· систематичного спостереження, аналізу, пояснень, прогнозування економічних процесів в аграрному секторі

· виявлення механізму формування і прийняття вольових рішень в сфері аграрної політики

· визначення закономірностей і тенденцій розвитку виробничих сил і виробничих відносин в аграрній сфері

· вияснення взаємозалежностей і взаємозв’язку аграрної сфери з іншими сферами народного господарства

· вивчення політичних можливостей реалізації поставлених цілей

3. Аграрна структура – результат звичайного, соціально-економічного і політичного розвитку сільського господарства в межах розвитку країни.

Аграрна структура – співвідношення економічних, технічних і соціальних елементів в аграрній сфері, обумовлених аграрним законодавством, мобільністю виробничих факторів, специфікою сільського виробництва і умовами праці та проживання населення.

Аграрна структура виражається сукупністю абсолютних і відносних показників, структурні дані являються основою для аналізу стану в сільському господарстві, їх зміна свідчить про розвиток аграрної сфери.

Аграрна структура залежить від аграрного законодавства, наскільки воно сприяє структурним перетворенням.

Аграрна структура – результат природного, соціально-економічного і політичного впливу на організацію сільського господарства.

В поняття аграрна структура включається співвідношення і взаємозв’язок всіх складових аграрної сфери: виробництва, переробки, реалізації, а саме:

- структура, якісний склад і просторовий розподіл використовуваних факторів;

- виробнича структура в сільськогосподарському виробництві і в галузях переробки;

- кількість, розподіл і склад господарств в аграрній сфері;

- структура сфери реалізації сільськогосподарської продукції.

Економічна структура аграрної політики визначається як співвідношення технічних, економічних, соціальних структурних елементів в аграрному секторі.

До технічних елементів відносяться:

сільськогосподарські підприємства;

виробничі фактори: розподіл угідь, розподіл площ, заселення, забезпечення транспортом, співвідношення видів культур, система землеробства, співвідношення видів плодів;

форми утримання тварин, виробництво, купівля, збут.

До економічних елементів відносяться:

всі підприємства аграрного сектору;

фінансування;

стимулювання праці;

дохід;

прибуток.

До соціальних елементів відносяться:

рівень життя;

умови праці;

освіта, культура;

охорона здоров’я;

інформація, зв’язок.

В період формування ринку ціль структурної політики включає:

· створення умов для стійкого виробництва достатньої кількості продуктів харчування для населення і сировини для промисловості

· стабілізацію споживчого ринку

· формування можливостей для успішного вирішення соціальних проблем сільського населення

Для успішного розвитку аграрної структури найбільше значення мають:

- технічний прогрес

- розвиток підприємництва

- динамічність факторів сільськогосподарського розвитку

- загальний економічний ріст

- політичне сприяння

Питання на семінарське заняття до теми 2.

1. Охарактеризуйте етапи здійснення аграрної політики

2. Чим визначається успіх аграрної політики

3. Назвіть міри необхідні для реалізації аграрної політики

4. Які основні перетворення необхідні в аграрному секторі України сучасних умовах?

5. Назвіть носії аграрної політики і її рухомі сили

6. Дайте визначення стратегії і тактики аграрної політики

7. Розкрийте сутність поняття “аграрна структура”, назвіть елементи аграрної структури і охарактеризуйте їх

8. В чому доцільність аграрної структурної політики

←Попередня Наступна→
1 2
Зміст і структура аграрної політики 3 з 5 на основі 2 оцінок від 2 користувачів