Народногосподарське значення агропромислового комплексу України

Оцінка

Саме до цього періоду належить початок широкомас­штабного будівництва осушувальних систем у Поліссі та зрошувальних у Степу. На кінець 1960 р. площа зрошу­вальних земель становила в республіці 290,7 тис., а осу­шених — 1056,2 тис. га. Ці та ряд інших заходів сприяли істотному приросту врожайності вирощуваних культур, що також забезпечило нарощування валових зборів сільсько­го­спо­дарської продукції.

Наприклад, за 1951 —1960 рр. урожайність зернових підвищилася з 10,2 до 15,8 ц з га ( або в 1,5 раза), цукро­вих буряків — з 177 до 218 ц з га (або на 23%), соняш­нику—з 8,1 до 11 ц з га (або на 36%), льону-довгунця — з 0,9 до 3,3 ц з га (або в 3,7 раза), овочів — з 62 до 103 ц з га (або в 1,7 раза), кормових коренеплодів — з 88 до 181 ц з га (або в 2,1 рази) тощо. Водночас по більшості вирощу­ваних культур урожайність залишалася нижчою від до­воєнного рівня (7, с. 48).

Швидкими темпами нарощувалось поголів’я худоби і птиці. Так, великої рогатої худоби стало більше майже на 6 млн. голів (або на 54,8%), свиней — на 9,5 млн. (або в 2,4 рази), овець і кіз — на 5,8 млн. (або в 2 рази) і т.д.

Як видно з даних таблиці 1, в наступні 10 років високі темпи приросту обсягів виробництва сільськогосподарсь­кої продукції в основному збереглися. Скорочення торкну­лися тільки картоплі і вовни.

Таблиця 1.

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (7, с.47).

Роки

Показники

Зерно

Цукрові

буряки

Соняш-

ник

Льон-дов­гунець

Картопля

Овочі

1961-1965

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

27057

2625

110,7

30700

5301

120,4

2287

857

159,9

67

-6

91,8

18446

-2664

87,4

4994

562

112,7

1966-

1970

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

32534

5480

120,3

42850

12150

139,6

2830

543

123,7

87

10

130

20294

1848

110

5585

591

111,8

1971-

1975

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

38870

6336

119,5

40875

-2065

95,2

2712

-118

95,8

120

33

137,9

21019

725

103,6

6577

992

117,8

1976-

1980

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

41526

2656

106,8

45966

5181

112,7

2422

-290

89,3

124

4

103,3

20542

-477

97,7

7579

1002

115,2

1981-

1985

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

37881

-3645

91,2

38976

-6990

84,8

2287

-135

94,4

104

-20

83,9

20013

-529

97,4

7377

-202

97,3

1986-

1990

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

47431

9550

125,2

43845

4869

112,5

2732

445

119,5

110

6

105,8

17965

-2048

89,8

7449

72

101

1991-

1992

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

38606

-8825

81,4

32476

-11369

74

2362

-370

86,5

105,5

-4,5

95,9

17414

-551

96,9

5621

-1828

75,5

Продовження таблиці 1.

Роки

Показники

Вовна

1961-1965

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

24476

-550

97,8

1966-

1970

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

24208

-268

98,9

1971-

1975

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

26604

2396

109,9

1976-

1980

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

27544

940

103,5

1981-

1985

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

27922

378

101,4

1986-

1990

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

29763

1841

106,6

1991-

1992

Виробництво

Приріст

Темпи зрост.

24510

-5253

82,4

До 1970 р. (проти 1960 р.) посівні площі в Україні було скорочено на 765 тис. га (або на 2,3%). При цьому посіви зернових зросли на 1,8 млн. га (або на 13%), а технічних культур — на 365 тис. га (або на 10%), тоді як посіви кар­топлі та овочевобаштанних зменшилися на 240 тис. га (або на 8,5%). Тепер структурні зміни здійснили за рахунок кормового клину, площу якого скоротили майже на 2,7 млн. га (або на 20%). Вдвічі (з 751 тис. до 1421 тис. га) розширили площі чистих парів,проте цього було явно не­достатньо для раціоналізації землекористування (7, с.48).

Саме на ці роки припадають найбільші вилучення сіль- ськогосподарських угіль і орних земель під промислове і гідротехнічне будівництво, під зведення тваринницьких ферм і комплексів, об’єктів виробничої інфраструктури, інженерних і комунікаційних споруд. Їх вибуття компенсу­валося залученням до сільськогосподарського обороту но-вих, як правило, менш якісних земель, розорюванням при­руслових зон, рекультивацією порушених ділянок. Широ­комасштабні перетворення природних ландшафтів ви­правдовувалися необхідністю інтенсифікувати сільськогос-подарське виробництво на основі розвитку зрошення (за 1961 — 1970 рр. на 722,6 тис. га), осушення ( на 1091,3 тис. га) (7, с.48), випрямлення русел річок, розорювання значної частини лукопасовищних земель, освоєння яруг та інших непридатних земель, розкорчовування чагарників, вирубки лісових масивів тощо.

Інакше кажучи, йшов широкомасштабний наступ на природні агроландшафти з метою їх використання для по­точних потреб.

Наступні дві п’ятирічки характеризуються вже меншою стабільністю виробництва: в цей період по більшості най­важливіших видів рослинницької і тваринницької продукції спостерігається падіння його обсягів (у середньорічному обчисленні по п’ятирічках); по деяких з них навіть не дося­галися колишні показники (треба сказати, що, наприклад, по соняшнику і винограду обсяги виробництва 1966 — 1970 рр. (у середньорічному обчисленні) не досягнуті й досі).

Тривав активний наступ на природу. За 1971 — 1980 рр. в експлуатацію введено 1222,8 тис. га зрошуваних і 1348,5 тис. га осушених земель. При цьому під орні землі, замість площ, які вибувають у зв’язку з промисловою і бу- дівельною діяльністю, освоювалися нові. Різко посилився процес хімізації сільськогосподарського виробництва: якщо в 1970 р. на кожний гектар посівних площ вносилося 55 кг діючої речовини мінеральних добрив, то в 1980 р. — вже 109 кг, а загальне їх споживання зросло за ці роки з 16498,1 тис. до 34005,7 тис. ц (або у 2,1 раза). Істотно розширилися також масштаби застосування хімічних за­собів захисту рослин і тварин від хвороб і шкідників(7,с.49).

Слід зазначити, що і в ті роки збалансованість у роз­витку сільського господарства не забезпечувалася. Відставала кормова база галузі, внаслідок чого продуктив-ність тварин практично не підвищувалася і була значно нижчою від їх біологічних можливостей. Так, у 1980 році середньорічний надій молока від 1 корови становив 2272 кг, що є всього на 82 кг (або на 3,7%) більшим, ніж у 1970 році, і на 75 кг меншим, ніж було вже в 1975 році. На рівні 1970 р. — у розмірі 3 кг — залишився середньорічний на- стриг вовни з 1 вівці ( в 1975 р. він був на 0,1 кг більшим). Обсяги виробництва нарощувалися, головним чином, ек­стенсивним шляхом. Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося з 21,4 млн. голів на початок 1971 р. до 25,4 млн. — на початок 1981 р., овець і кіз — відповідно, з 8971 тис. до 9185 тис. Поголів’я свиней за ці роки скоротилося на 4,6% (7, с.49).

2 3 4 5 6
Народногосподарське значення агропромислового комплексу України 3.3 з 5 на основі 4 оцінок від 4 користувачів