Банківські операції

Оцінка

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

2. Види комерційних банків.

3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності.

4. Організаційна структура комерційного банку.

5. Доходи, витрати та прибуток банку.

6. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності.

*  послуги.

Рис. 1. Основні види операцій та послуг комерційного банку.

2. Види комерційних банків

· державні;

· приватні;

· кооперативні.

· міжнародні;

· регіональні;

· спеціалізовані;

· універсальні.

Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалізації банків.

*  незадовільного фінансового стану засновників;

*  відповідність приміщення банку вимогам НБУ;

4. Організаційна структура комерційного банку

5. Доходи, витрати та прибуток банку

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні.

Відносно постійними витратами комерційного банку є:

Д о х о д и

В и т р а т и

Відсоткові доходи

Відсоткові витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

Прибуток (збиток) до сплати податку

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура

За категоріями вкладників депозити поділяються на:

· депозити фізичних осіб;

· депозити банків.

За строками використання коштів депозити поділяються на:

· депозити до запитання;

· строкові депозити.

Строкові депозити мають такі особливості:

· чітко встановлений строк зберігання;

· оформляються депозитною угодою;

· спосіб випуску (у разовому порядку і серіями);

· спосіб оформлення (іменні і на пред’явника);

· термін обертання (строкові і до запитання);

· закриті кредитні аукціони;

· депозитної угоди;

Методи розрахунків

Визначення кількості днів за період дії угоди, днів

Кількість днів у ро­ці, днів

Розрахунок суми відсотків, грн.

1. Факт/факт

10+30+14=54

365

2. Факт/360

10+30+14=54

360

3.   30/360

9+30+14=53

360

T - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

K - річна відсоткова ставка, %;

n - кількість днів за розрахунковий період;

T - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

n - кількість днів за розрахунковий період;

T - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

• інші показники.

• макроекономічний аналіз;

• інформація від клієнтів.

1. Середній строк         середній залишок коштів за квартал х кількість днів у періоді

зберігання вкладів =  ------------------------------------------------------------------------------------- ;

оборот за видатками

залишок коштів на кінець періоду - залишок коштів на початок періоду

2. Осідання вкладів  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- ;

оборот за приходом

оборот за видатками

3. Оборотність вкладів  =  ----------------------------------------------------------------------------- .

середньоквартальний залишок коштів

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми :

РОЗДІЛ 3 . ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

1. Банківський кредит та його класифікація.

банків.

1. Банківський кредит та його класифікація

1. За основними категоріями позичальників;

• кредити населенню;

• кредити державним органам влади.

2. За цільовим спрямуванням:

• споживчий (споживчі цілі населення).

3. За строками користування:

4. Залежно від забезпечення:

5. За методами надання:

*  поступово (в розстрочку);

9. За ступенем ризику:

*  стандартні;

2. Умови та порядок укладення кредитної угоди

3. Засоби захисту від кредитного ризику

Таблиця 1.

Форма забезпечення повернення кредиту

Кількість

балів

Максимальна сума кредиту в % до забезпечення

1. Іпотека

3

60 - 80

2. Застава вкладів, що зна­ходять­ся в банку, який надав кредит

3

100

3. Поручительство (гарантія)

2

В залежності від ступеня кредитоспроможності поручителя (гаранта) - до 100

4. Застава цінних паперів

2

Цінні папери, які приносять твердий процент, - 70-80,

акції - 50-60

5. Переуступка вимог по постав­ці товарів або наданні послуг

1

20 - 40

• розміру позички;

• терміну позички;

4. Етапи процесу кредитування

3. Копію статуту.

де:       КВ - сума кредиту з відсотками;

n   - кількість днів розрахункового періоду;

СK -  сума кредиту;

CK - початкова сума кредиту;

К   - річних відсоткова ставка;

n   - кількість років.

К   - річних відсоткова ставка;

n    - кількість років;

К   - процент або дисконтна ставка, річних;

n   - кількість років або періодів.

К     -  річна ставка дисконту;

n     -  кількість років або періодів.

Клас позичальника

Погашення заборгованості

добре

слабке

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Групи кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику), %

Стандартні

2

Під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

1. Методи кредитування клієнтів банку.

3. Окремі види кредитних операцій:

3.2. Кредити під заставу цінних паперів.

3.3. Іпотечний кредит.

3.4. Лізинговий кредит.

1. Методи кредитування клієнтів бан ку

2. Форми позичкового рахунку

· спеціальний позичковий рахунок;

· поточний рахунок з овердрафтом;

· контокорентний рахунок.

15000

15000

Д                                   Спеціальний позичковий рахунок                                  К

←Попередня Наступна→
1 2 3
Банківські операції 4.3 з 5 на основі 16 оцінок від 16 користувачів