Загальна характеристика банківських операцій

Оцінка

АКТИВ 01.01.1997р. ПАСИВ 01.01.1997р.

Каса і кор. рахунок в НБУ Статутний фонд 19398

в національній валюті 74339 Резервний фонд 2001

в іноземній валюті 16650 Інші фонди банку 48877

Кор. рахунки в інших банках Кор. рахунки інших банків

в національній валюті 0 в національній валюті 12622

в іноземній валюті 17323 в іноземній валюті 3728

Надані банком кредити 419681 Розрахункові та поточні рахунки

короткострокові 357162 клієнтів в нац. валюті 402587

довгострокові 17700 Депозити юридичних осіб 16834

у валюті 44819 Вклади громадян 16721

Міжбанківський кредит, наданий іншим Кошти клієнтів в іноземній валюті 36050

банкам 36816

Цінні папери, паї, акції, придбані банком 59408 Міжбанківський кредит, одержаний в

Основні засоби та капіталовкладення банку 50792 інших банках 124249

Дебітори 58880 Кредитори 52886

Інші активи 202210 Інші пасиви 167608

Збиток 0 Прибуток 32538

ВСЬОГО АКТИВ 936099 ВСЬГО ПАСИВ 936099

Баланс банку дає можливість отримувати загальні показники про стан коштів банку і містить дані про розміщення цих коштів (актив), а також про джерела їх утворення (пасив).

Пасивні операції ѕ це операції, що повўязані з формуванням банківських ресурсів. Вони відіграють первинну і вирішальну роль по відношенню до активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме, в результаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти.

Банківські ресурси ѕ це сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.

Виходячи з джерел формування, кошти комерційного банку поділяються на власні і залучені (див. мал. 25).

Власні ресурси комерційного банку, тобто його власний капітал, є основою для залучення коштів інших субўєктів ринку і необхідною умовою розвитку діяльності банку. Власні кошти утворюються за рахунок коштів акціонерів, учасників банку або з відрахувань від поточного прибутку. В банківському балансі власні кошти знаходяться в різних фондах банку.

Статутний фонд формується за рахунок пайових внесків власників банку (якщо це приватне підприємство), або шляхом мобілізації коштів від випуску і розміщення акцій (якщо це акціонерне товариство). Оскільки комерційнй банки створюються переважно на корпоративних засадах, то статутний капітал відповідно у більшості випадків набуває форми акціонерного. Його величина дорівнює сумі випущених банком простих та привілейованих акцій. Подальше збільшення акціонерного капіталу банку можливе за рахунок додаткових випусків акцій або за рахунок банківського прибутку, спрямованого на поповнення величини власних коштів банку. Роль статутного капіталу визначається його значенням як головного джерела коштів при здійсненні витрат на початкових етапах діяльності банку в процесі його заснування, а також як гарантії забезпечення платежів банку за своїми зобовўязаннями.

Резервний фонд утворюється за рахунок щорічних відрахувань з прибутку, розмір яких визначається загальними зборами акціонерів банку. Метою створення резервного капіталу є покриття загальних ризиків, що витікають з основної діяльності банку і за якими не формуються спеціальні резерви. Він також може бути використаний для виплати дивідендів і процентів у випадку нестачі поточного банківського прибутку. Як правило, резервний капітал використовується для покриття тільки непередюачених видатків.

1 2 3 4
Загальна характеристика банківських операцій 1.8 з 5 на основі 5 оцінок від 5 користувачів