Звітність банків

Оцінка

1) щоквартальна форма про надані резидентам реєстраційні сві­ доцтва на одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кре­ диторів та загальні відомості щодо умов кредитування;

2) щоквартальна форма про кількість декларувань резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та перебуває за межами України;

3) щоквартальна  форма  про  стан  декларування   резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та знахо­ дяться за межами України. У ній надається інформація про фінансо­ ві та майнові вкладення за кордон;

4) щоквартальна форма про залишки коштів на рахунках, відкри­ тих на підставі ліцензії Національного банку підприємствами-рези- дентами України в закордонних банках. Звіт подається окремо за кожним зарубіжним рахунком і у валюті, в якій він ведеться;

5) дві форми: перша — щоденна про залишки коштів на валют­ них рахунках за видами валют, друга — щомісячна про обороти за місяць за рахунками в іноземних валютах.

Для регулювання готівково-грошового обігу призначені такі форми звітності:

1. Щоденна форма про рух готівки, в якій відображаються зали­ шок готівки у сховищі на початок дня, надходження та вилучення готівки зі сховища, залишок готівки у сховищі на кінець дня. Вона складається в національній валюті за індексами та номіналами.

2. Щоденна форма про рух резервних фондів банкнот і монет, у якій відображаються залишок резервних фондів на початок та кі­ нець дня, надходження та вилучення (відправлення) готівки, а також

сума знищених банкнот і монет. Як і попередня форма, вона склада­ється за індексами та номіналами.

3. Щомісячна форма про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет, що містить інформацію про рух кожного найменування нумі­ зматичної продукції і слугує джерелом для проведення аналізу реа­ лізації зазначеної продукції та прийняття відповідних рішень. Скла­ дається ця форма звітності в натуральному (в штуках) та вартісному (у гривнях) вираженні за кожним видом нумізматичної продукції.

4. Квартальні форми, які характеризують організацію роботи з готівкового обігу, у тому числі прогнозні розрахунки касових обо­ ротів за статтями приходу і видатків.

5. Щоденна та місячна форма звітності про касові обороти в роз­ різі статей доходу і витрат.

6. Місячна форма про результати перевірок дотримання касової дисципліни господарськими органами та комерційними банками.

7. Дві місячні форми звітності про виявлення фальшивих банк­ нот, відповідно гривні та іноземної валюти.

Річна форма звітності про кількість клієнтів та особових рахунків складається за інституційними секторами економіки та кодами валют.

Стан контрольно-ревізійної роботи в установах Національного банку України характеризує форма звітності, яка складається за ре­зультатами роботи за перше півріччя і за рік. Зазначена форма звіт­ності містить інформацію про:

кількість проведених ревізій і перевірок;

встановлені за результатами перевірок суми незаконних витрат коштів і матеріальних цінностей, а також суми недостач, розтрат і крадіжок;

вжиті заходи за результатами ревізій і перевірок.

Одночасно зі звітом про роботу ревізійної служби Національного банку України складаються відомості, в яких конкретизуються ос­новні показники зазначеної форми звітності.

У разі потреби установи Національного банку складають форму звітності, яка містить дані про чисельність, склад і переміщення працівників Національного банку України.

Склад і зміст фінансової та статистичної звітності комерційних банків насамперед визначається тим, що вони безпосередньо здій­снюють обслуговування юридичних та фізичних осіб, виконують широкий спектр банківських операцій.

Комерційні банки, як і установи Національного банку України, скла­дають щоденні й місячні баланси, а також місячний оборотно-сальдо-

вий баланс. Методологія та порядок складання сальдового балансу та оборотно-сальдового балансу комерційного банку по суті ті самі, що й в установах Національного банку. Винятком є лише те, що комерційні банки під час заповнення цих форм звітності використовують свій план рахунків — «План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», який затверджується Національним банком України. Заува­жимо також, що комерційні банки, котрі мають філії, розташовані за межами України, подають регіональним управлінням Національного банку окремі місячні оборотно-сальдові баланси таких філій. При цьо­му форма оборотно-сальдового балансу таких філій нічим не відрізня­ється від тієї, яку подають банки, розташовані на території України.

Крім сальдових та оборотно-сальдових балансів, комерційні банки складають місячний балансовий звіт. Він характеризує фінансовий стан банку, відображає його активи, зобов'язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату. Усі суми в балансовому звіті розпо­діляються за ознаками резидентності та виду валюти (національна та іноземна, у тому числі вільноконвертована, неконвертована).

У загальному вигляді балансовий звіт складається з трьох окре­мих частин: активів, зобов 'язань і капіталу. Сукупні активи банку мають дорівнювати сумі сукупних зобов'язань та власного капіталу. Статті балансового звіту згруповані за економічним змістом і роз­міщені в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов'язань (пасивні рахунки).

Активи балансового звіту комерційного банку представлені та­кими основними статтями:

1. Валюта, монета і банківські метали. У цій статті валюта роз­ бивається на національну та іноземну, а остання, у свою чергу, на валюту країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), валюту країн СНД та Балтії, валюту інших країн.

2. Дорожні та інші чеки.

3. Кошти в банках представлені коштами на коррахунку та ін­ шими коштами в Національному банку України, а також коштами на коррахунках в інших банках. Останні, у свою чергу, поділяються на кошти на коррахунках у банках України, країн ОЕСР, країн СНД та Балтії, інших країн.

4. Депозити та кредити в інших банках показуються по банках України, країнах ОЕСР, країнах СНД та Балтії, інших країнах.

2 3 4 5 6
Звітність банків 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів