Звітність банків

Оцінка

5. Цінні папери представлені двома статтями: цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції.

6. Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам.

7. Вкладання банками коштів у компанії показується за інвести­ ціями в асоційовані компанії та дочірні компанії.

8. Нематеріальні активи.

9. Матеріальні активи.

10. Інші активи.

Необхідно зауважити, що до статей 4—6, 8—10 балансового зві­ту застосовано принцип обережності (обачливості), і тому балансові залишки цих видів активів коригують на створені резерви під мож­ливі втрати (знецінення, зношування). Вони обліковуються у балан­сі на контрактивних рахунках. Отже, балансовий звіт включає в під­сумок лише нетто зазначених видів активів.

Зобов'язання в балансовому звіті представлені такими статтями:

1. Кореспондентські рахунки Національного банку України та ін­ ших банків.

2. Депозити та кредити, отримані від інших банків.

3. Кредити, отримані від Національного банку України.

4. Кошти клієнтів, представлені двома статтями — коштами до запитання та строковими депозитами.

5. Цінні папери власного боргу, емітовані банком.

6. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.

7. Субординована заборгованість банку.

8. Інші зобов'язання.

Власний капітал банку в балансовому звіті представлено статут­ним капіталом (з виділенням сплаченої та несплаченої частки), не­розподіленими прибутками і резервами поточного та минулих років, різними видами збитків, іншими фондами і резервами банку.

Фінансові результати діяльності комерційного банку відобража­ються у квартальній звітності про прибутки та збитки. Інформа­ція про доходи та витрати дається у двох колонках: перша деталізує доходи або витрати за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком, а друга — за відповідний період минулого року. Вимоги щодо складання цієї форми звітності комерційними банками анало­гічні тим, які були висвітлені у попередньому параграфі під час ха­рактеристики звітності про прибутки та збитки, яку складають уста- нови Національного банку України.

У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки комерційного банку можна представити так:

Доходи

Витрати

Процентні доходи

Процентні витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

Прибуток (збиток) до сплати податку

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

Крім зазначених вище форм банківської звітності, комерційні банки складають також звітність, яка разом з фінансовою звітністю є основою розроблення грошово-кредитної й банківської статистики в цілому по Україні, а також дає іншим користувачам детальнішу інформацію стосовно окремих операцій, які виконують комерційні банки, або статей балансу.

Звітність, що характеризує кредитні операції комерційних бан­ків, охоплює:

1.  Звіт про кредитний портфель (місячний). Він складається з двох частин — міжбанківський і небанківський ринок. Міжбанків­ ський ринок по вертикалі представлений кредитами та фінансовим лізингом, наданими та отриманими, а всередині цих розділів дається розшифрування кредитів та фінансового лізингу за ознакою строко- вості. Небанківський ринок представлений видами кредитів, які, у свою чергу, розбиваються за суб'єктами з державною та недержав­ ною формами власності. Форма звітності зберігає ознаки резидент- ності та мультивалютності.

2. Квартальний звіт про класифіковані активи. Він характеризує міжбанківський ринок кредитів та фінансового лізингу окремо по банках резидентів і нерезидентів, а також небанківський ринок. Не­ банківський ринок, як і в попередній формі звітності, представлений видами кредитів окремо по підприємствах з державною і недержав­ ною формами власності. По горизонталі активи розподіляються за­ лежно від їхньої якісної характеристики.

3. Дві форми — щоденна і місячна, що містять інформацію про суми і процентні ставки за кредитами. При складанні щоденної фор­ ми звітності враховуються обсяги і процентні ставки за кредитами та коштами за операціями РЕПО, що надані та отримані від інших банків, а також обсяги і процентні ставки за кредитами, наданими комерційними банками юридичним та фізичним особам. Усередині зазначених груп види кредитів класифікуються також за ознакою строковості.

Місячна форма звітності враховує обсяги, кількість угод і про­центні ставки за видами кредитів, що надані комерційними банками юридичним та фізичним особам. Обидві форми звітності (щоденна й місячна) зберігають ознаки резидентності й мультивалютності.

4. Дві місячні форми звітності, що містять інформацію про нара­ хування процентів на активи. Перша характеризує прострочені ак­ тиви, за якими не нараховуються проценти, у тому числі окремо по банківському та небанківському ринках, державних і недержавних підприємствах, а також строках тривалості сумнівних кредитів.

Друга форма характеризує заборгованість за простроченими кре­дитами, за якими ще нараховуються проценти, а також суми нара­хованих процентів за такими кредитами. Прострочені кредити та нараховані проценти класифікуються також за ознаками тривалості

простроченості заборгованості, а також банківського та небанківсь­кого ринку, державних і недержавних підприємств.

5. Дві тижневі форми про заборгованість за кредитами клієнтів- резидентів України, які характеризують стан заборгованості за кре­ дитами, що надаються суб'єктам господарювання відповідно за га­ лузями економіки та формами власності, а також за видами еконо­ мічної діяльності.

6. Місячний звіт про заборгованість за пролонгованими кредита­ ми містить інформацію про такі кредити в розрізі міжбанківського та небанківського ринку, державних та недержавних підприємств, короткострокових та довгострокових кредитів, а також строків про­ лонгації.

7. Низка форм місячної звітності, кожна з яких характеризує за- • боргованість за кредитами під конкретним кутом зору: за галузями економіки; видами економічної діяльності; секторами економіки; цільовим спрямуванням; за формами власності.

3 4 5 6 7
Звітність банків 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів