Бухгалтерський облік в народному господарстві

Оцінка

Можна виділити такі основні частини собівартості:

- витрати виробництва;

- витрати обігу;

- витрати споживання (обслуговування).

У сфері громадського харчування головним валовим показником є товарооборот.

Роздрібний товарооборот – це, як правило, обсяг продажів напівфабрикатів власного виробництва, а також кулінарних та кондитерських виробів іншим підприємствам.

Другим важливим показником у сфері громадського харчування є показник валової продукції громадського харчування, який розраховується як сума реалізованих торгових націнок.

Уся продукція громадського харчування складається з:

- продукції власного виробництва;

- купованих товарів.

Кулінарні вироби та напівфабрикати, придбані на стороні для подальшого продажу без додаткової обробки, також повинні обліковуватись як куповані товари.

Власні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, а також куповані товари підлягають обліку у вагових одиницях, а обідня продукція – поштучно, в асортиментному розрізі страв.

Рах. 285 доцільно вводити тоді, коли виписується остання видаткова накладна. На підприємствах громадського харчування, незалежно від кількості складських, виробничих і торгових приміщень, організація зберігання , виробництва і продажу зводиться до однієї із трьох схем:

1) якщо зберігання, виробництво і продаж зосереджені в одному приміщенні, то рах. 285 вводиться в облік одразу при оприбуткуванні товарів;

2) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються для приготування страв, то рах. 285 може бути введений або при оприбуткуванні на склад, або на етапі передачі у виробництво;

3) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються в буфет чи іншу роздрібну точку, щоб звідти готові до вживання вироби передати особі (бригаді), яка обслуговує відвідувачів, то рах. 285 може бути введений на будь-якому етапі переміщення товарів.

Формування валового прибутку (збитку)

Враховуючи велику незручність застосування на підприємствах громадського харчування такого поширеного методу оцінки товарів (продукції), за яким до їх роздрібної ціни передчасно, ще до моменту продажу, додається ПДВ, подаються такі схеми бухгалтерських проведень з формування фінансового результату, які цілком відповідають вимогам наших національних стандартів бухгалтерського обліку запасів.

Дуже часто на одному і тому ж підприємстві громадського харчування може одночасно відбуватися як пільгове, так і не пільгове харчування. Прикладом може слугувати шкільна їдальня, де харчуються як учні школи, так і сторонні особи.

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

Загальна схема бухгалтерських проведень з формування валового прибутку (збитку) для підприємств громадського харчування показана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку фінансового

результату діяльності ПГХ

п/п

Бухгалтерські записи

Значення суми, яка проводиться в реєстрах

Частота виконання записів

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

282

631

На суму вартості придбаних товарів

Щодня, за фактом надходження товарів

2

282

285

На суму торгової націнки

Одночасно з пров. 1

3

23

66, 65

13, 20

22, 25

372,377

На суму нарахованих прямих витрат (зарплата, страхові збори, амортизація основних виробничих запасів, плата за електроенергію і комунальні послуги, безпосередньо пов’язані з виробництвом, зношення спецодягу тощо)

У міру необхідності  за фактом понесених витрат

4

301

702

На суму обсягів реалізації за готівку

Щодня на підставі касових звітів

5

702

791

На суму виручки, визнаної доходом

Один раз на місяць

6

902

23

На суму фактично понесених (нарахованих) витрат в частині, що припадає на реалізовану продукцію

Один раз на місяць

7

902

282

На суму продажної вартості реалізованих товарів (готової продукції)

Щодня або раз на місяць

8

902

285

На суму реалізованих торгових націнок (згідно з розрахунком, виконаним відповідно до п. 22 ПБО 9)

Один раз на місяць

9

791

902

На величину собівартості реалізованих товарів (продукції)

Один раз на місяць

Загальна схема бухгалтерських проведень операцій закупівлі за готівку через касу підприємства показана в таблиці 2.

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій придбання

запасів за готівку через касу

№п/п

Зміст операції

Документування операції

Облік

Бухгалтерський

Податковий

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

На суму вартості товарів (с/г продукції)

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

372

Витрати

2

На суму фактичної оплати

Касовий звіт

372

301

1

На суму вартості товарів (с/г продукції), без урахування ПДВ

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

377

Витрати

2

На суму ПДВ, зазначеного в податковій накладній

Податкова накладна, видана фізичною особою – платником ПДВ

641

(ПДВ)

377

3

На суму фактичної оплати цій особі (п.1 + п.2)

Касовий звіт

377

301

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена  наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ,2000 – 480стор.

Тема 3. Облік у житловому господарстві

1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

1. Особливості ведення бухгалтерського  обліку в житлових організаціях

Державний житловий фонд, суспільний житловий фонд, фонд житлово-будівельних кооперативів, приватний житловий фонд, що належать громадянам на правах особистої власності, становлять систему належності житлового фонду, що склалася. Ця система закріплена в Основах житлового законодавства.

Цей фонд обслуговують житлово-експлуатаційні організації, основні вимоги до яких записані в Житловому кодексі України.

1 2 3 4 5
Бухгалтерський облік в народному господарстві 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів